Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε για τη χρήση μοτοσικλέτας να υπάγεται τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους πέντε τοις εκατό (5%) για αγορά ειδικού προστατευτικού εξοπλισμού.

Η προτεινόμενη ρύθμιση προωθείται στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας των οδηγών και επιβαινόντων μοτοσικλέτας, δίνοντας τους κίνητρα, ώστε να μπορούν να αγοράζουν προστατευτικό εξοπλισμό σε καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η παροχή αυξημένης ασφάλειας στους χρήστες μοτοσικλέτας έχει στόχο τη μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων με μοτοσικλέτες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Μοτοσικλέτες, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

6 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα