Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Μέσω του προτεινόμενου νομοχεδίου επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, η πλήρης εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο σε σχέση με τα θέματα που άπτονται της ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, μέσω του νομοσχεδίου τροποποιείται ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια, Φυσικό αέριο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

17 Ιουνίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα