Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/367 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό μεθόδων αξιολόγησης των επιβλαβών επιδράσεων του περιβαλλοντικού θορύβου. Μέχρι σήμερα τα Κράτη Μέλη χρησιμοποιούσαν τις υφιστάμενες μεθόδους αξιολόγησης που έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο, χωρίς υποχρεωτική εφαρμογή. Με την τροποποίηση η εφαρμογή των κοινών μεθόδων αξιολόγησης είναι δεσμευτική από τα Κράτη Μέλη.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Περιβάλλον-Οικολογία, Ρύπανση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα