Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021

Μέσω του προτεινόμενου νομοχεδίου επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, η πλήρης εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο σε σχέση με τα θέματα που άπτονται της ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, μέσω του νομοσχεδίου ρυθμίζεται η σύσταση και λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια, ΡΑΕΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα