Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν πρόνοια σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή, κατά τη χορήγηση άδειας ανέγερσης οποιασδήποτε νέας οικοδομής ή προσθήκης, μετατροπής ή επισκευής σε υφιστάμενη οικοδομή,  να  δύναται επιπροσθέτως να επιβάλει όρους σε σχέση με την παροχή πόσιμου νερού. Η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για  την ενίσχυση του δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, δικαίωμα  το οποίο έχει αναγνωριστεί  τόσο σε διεθνές επίπεδο με το Ψήφισμα 64/292 της  Γενικής  Συνέλευσης  του  Οργανισμού  Ηνωμένων  Εθνών  της  2ης Ιουλίου  2010,  το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των πολιτών σε ασφαλές πόσιμο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε πόσιμο νερό.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Πολεοδομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα