Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα (12) μηνών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια οκτακόσια ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ (€2.896.290) για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός, Τυχερά παιχνίδια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

3 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα