Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας του 2022 Νόμος του 2022

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31η Δεκεμβρίου 2022 ποσού ύψους που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και εφτακόσια τριάντα έξι ευρώ (€ 1.756.736), για την κάλυψη των δαπανών της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για την περίοδο αυτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

24 Φεβρουαρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα