Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ή τα οποία θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει τα τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€37.217.500) για την κάλυψη των δαπανών του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Νοείται ότι, ποσό ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ (€7.000.000) που έχει προϋπολογισθεί για το Ταμείο Σύνταξης θα εμβασθεί απευθείας από το αρμόδιο υπουργείο σε λογαριασμό του Ταμείου Συντάξεων του προσωπικού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός, ΡΙΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

3 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα