Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός για το 2023 είναι πλεονασματικός κατά €0.3 εκ., με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €14.1 εκ. και €13.8 εκ., αντίστοιχα. Τα έτη 2024-2025 συνεχίζει να είναι πλεονασματικός κατά €0.05 εκ. και €0.09 εκ., αντίστοιχα. 

Τα έσοδα το 2023 ανέρχονται στα €14.1 εκ. και είναι αυξημένα κατά 7.1% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.9 εκ. σε σχέση με το 2022. Τα έτη 2024-2025 συνεχίζουν να αυξάνονται και να ανέρχονται στα €15.6 εκ. και €15.8 εκ., αντίστοιχα. 

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στα πραγματικά έσοδα του 2021 και τα μέχρι σήμερα έσοδα του έτους από τις ΕΠΕΥ, το ΧΑΚ και τις ΕΠΔΥ, την αναπτυσσόμενη αγορά όσον αφορά τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), τις Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (ΕΔ) και τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), το τέλος εξετάσεων για τους παρόχους χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς και στα έσοδα από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στα άλλα έσοδα που αφορούν πιστοποίηση προσώπων και σεμινάρια προς εποπτευόμενους. 

Οι δαπάνες το 2023 ανέρχονται στα €14.1 εκ., σε σύγκριση με €13.2 εκ. το 2022. Παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 7.15% ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση ύψους €0.9 εκ.. Τα έτη 2024-2025 συνεχίζουν να αυξάνονται και ανέρχονται στα €15.6 εκ. και €15.7 εκ., αντίστοιχα. 

Δύο έργα της Επιτροπής έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και αφορούν τις Τεχνολογικές Καινοτομίες Αγοράς και τα Εποπτικά Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, με κόστος €0.4 εκ. και €0.6 εκ., αντίστοιχα. 

Το ταμειακά διαθέσιμα της Επιτροπής την 31/12/2022 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα €2 εκ.. 

Αναλυτικά οι δαπάνες για το 2023 έχουν ως ακολούθως: 

(α) Οι Δαπάνες Προσωπικού και η Αντιμισθία Επιτροπής, περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία, ανέρχονται στα €8.6 εκ. σε σύγκριση με €8.1 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 5.7%, σε σχέση με το 2022 ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση ύψους €0.5 εκ., λόγω της δημιουργίας 21 νέων θέσεων και της αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος. 

(β) Οι Λειτουργικές Δαπάνες, εξαιρουμένου του μισθολογίου ανέρχονται στα €4.4 εκ. σε σύγκριση με €4.2 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 5.5% ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση ύψους €0.2 εκ.. 

(γ) Οι Κεφαλαιουχικές Δαπάνες ανέρχονται στις €0.8 εκ. και είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο. 

Για Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €0.1 εκ. τα έτη 2023-2025. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

3 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

9 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα