Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2022

Λόγω της υποβολής σειράς αιτημάτων από τις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα, αλλά και λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που δημιουργούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία στην κυπριακή οικονομία, κρίθηκε αναγκαία η εξασφάλιση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €345,1 εκ.. Πιο κάτω, παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότερες, μεταξύ άλλων, σε ύψος δαπάνες:

• Αυξημένη Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας – €150 εκ.

• Αυξημένη Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων – €93,5 εκ.

• Επιχορήγηση της αυξημένης τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας – €30 εκ.

• Αγορά ύδατος για τη λειτουργία αφαλατώσεων – €26,3 εκ.

• Χορηγία στον ΚΟΑΠ, στα πλαίσια των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και των Μέτρων των Άμεσων Πληρωμών – €11,8 εκ.

• Φιλοξενία Ουκρανών Προσφύγων €1Ο εκ. και ανήλικων ασυνόδευτων παιδιών αιτητών ασύλου – €0,8 εκ.

• Κάλυψη αυξημένων λειτουργικών δαπανών Υπηρεσιών/Τμημάτων, λόγω της αύξησης των τιμών των ενεργειακών προϊόντων – €5 εκ.

• Αυξημένη κυβερνητική χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου – €4,7 εκ.

• Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων – €4,4 εκ.

• Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων – €3,8 εκ.

• Κάλυψη αυξημένου κόστους για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις του ΤΑΥ και λειτουργίας άντλησης των εγκαταστάσεων των συστημάτων υδατοπρομήθειας- €3,7 εκ.

• Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό – €3 εκ.

• Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης – €1,5 εκ.

• Αυξημένες Κοινωνικές Παροχές Ατόμων με Αναπηρίες στη βάση σχεδίων – €1,4 εκ.

Όπως φαίνεται πιο πάνω, μεγάλο μέρος των πρόσθετων πιστώσεων προορίζονται να καλύψουν την αύξηση στη Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας ύψους €150 εκ. και στη Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων €93,5εκ., που αφορούν συναλλαγές εντός της γενικής κυβέρνησης, χωρίς να επιβαρύνουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο. Ως εκ τούτου, η δημοσιονομική επίπτωση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού περιορίζεται στα €101,5 εκ. ή ποσοστό του ΑΕΠ σε 0,4%.

Πρόσθετα, ένα σημαντικό ποσό προορίζεται για την κάλυψη των υπέρμετρων αυξήσεων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (€30 εκ για τους πελάτες της ΑΗΚ, €4,4 εκ. οι γεωργοκτηνοτρόφοι, €5 εκ. διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, €3,7 εκ. για τις ανάγκες ευρύτερα του ΤΑΥ).

Προέκυψε επίσης ανάγκη για δημιουργία/ κατάργηση/ μετονομασία μικρού αριθμού θέσεων, καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 16 του Νόμου του Προϋπολογισμού, το οποίο τροποποιείται για περίληψη:«μέχρι 23 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου (12 Εκτελεστικοί Μηχανικοί (Κλ. Α9, Α11 και Α12), 1 Αρχιτέκτονα (Κλ. Α9, Α11 και Α12), 2 Επιμετρητές Ποσοτήτων (Κλ. Α9, Α11 και Α12) και 8 Τεχνικοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ίί))», για τις οροφές των επιμελητών και εκπαιδευτικών, για κάλυψη των αυξημένων αναγκών της σχολικής χρονιάς 2022-2023, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Για σκοπούς ικανοποίησης των πιο πάνω, και επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδεκτές εξοικονομήσεις από άλλες Ομάδες/Υποομάδες του ιδίου Κεφαλαίου, αλλά ούτε είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων από το Κεφάλαιο 18.30 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», οι απαιτούμενες πιστώσεις θα πρέπει να εξασφαλιστούν με τη ψήφιση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

3 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

24 Νοεμβρίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα