Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, έτσι ώστε η ισχύς των αδειών παροχής διευκολύνσεων, οι οποίες ευρίσκοντο σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019, να παραταθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024 και οι προσφορές αναφορικά με αυτές να προκηρυχθούν το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, λόγω της μη εμπρόθεσμης προκήρυξης προσφορών για να καταστεί δυνατή η χορήγηση αδειών παροχής διευκολύνσεων στις εγκεκριμένες παραλίες, η οποία έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον τομέα αυτό, ενόψει και της επικείμενης τουριστικής περιόδου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παραλίες, Τουρισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης, Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα