Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε η ερμηνεία του όρου “παραλία”, που περιλαμβάνεται σε  αυτόν,  να εκσυγχρονιστεί. Ειδικότερα, προτείνεται η αντικατάσταση της μονάδας μέτρησης του μήκους των προβλεπόμενων αποστάσεων, ώστε αντί της υάρδας να χρησιμο ποιείται ως μονάδα μέτρησης το μέτρο. Σημειώνεται ότι η υάρδα , ως μονάδα μέτρησης μήκους που χρησιμοποιείται στο αγγλοσαξονικό σύστημα, αποτελεί κατάλοιπο της βρετανικής αποικιοκρατίας και διατηρείται μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η επίσημη μονάδα μέτρησης που υιοθετεί σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μέτρο.

Επιπρόσθετα, με την πρόταση νόμου καθορίζεται ότι ο όρος “παραλία” περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων από την ανώτατη στάθμη παλίρροιας , αντί εδάφη εντός απόστασης που δεν υπερβαίνει τις εκατόν (100 ) υάρδες, όπως ισχύει σήμερα.Τέλος , θεσμοθετείται ο καθορισμός των ορίων της παραλίας  στη  βάση γνωστοποίησης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία θα συνοδεύεται  από επικαιροποιημένα τοπογραφικά σχέδια και η οποία θα εκδίδεται τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη. Με την προτεινόμενη αντικατάσταση της μονάδας μέτρησης σκοπείται να αποφευχθ εί το ενδεχόμενο πρόκλησης σύγχυσης η οποία δύναται να δημιουργηθε ί με τη χρήση της μονάδας της υάρδας , δεδομένου ότι πολύ λίγοι πολίτες σήμερα γνωρίζουν την εν λόγω μονάδα μέτρησης μήκους.

Ακόμη, διασφαλίζεται η περαιτέρω προστασία της περιοχής της παραλίας, δεδομένου ότι το μέγεθός της αυξάνεται σημαντικά. Πέραν των πιο πάνω, με την πρόταση νόμου επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια και συστηματικός έλεγχος της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, η οποία, όπως είναι γνωστό , μεταβάλλεται κατά καιρούς ανάλογα με τις κλιματικές αλλαγές, καθώς  και  για  άλλους λόγους , όπως είναι το φαινόμενο της διάβρωσης και της πρόσχωσης των ακτών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παραλίες, Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα