Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε, στις περιπτώσεις χορήγησης από το Υπουργικό Συμβούλιο πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση του σχεδίου ανάπτυξης, να εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου. Η προτεινόμενη τροποποίηση για την εφαρμογή των διατάξεων της πιο πάνω αναφερόμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσον αφορά τη  χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση του σχεδίου ανάπτυξης κρίνεται αναγκαία με γνώμονα ότι η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος τίθεται σε κίνδυνο με την ολοένα και συχνότερη ενεργοποίηση της κατά παρέκκλιση διαδικασίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Κτηματολόγιο, Οικοδομές, Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα