Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Το παρόν νομοσχέδιο σκοπό έχει να καταστούν μέρος της νομοθεσίας αρχές οι οποίες έχουν καθοριστεί από τη νομολογία, καθώς και για διασαφήνιση των προνοιών του βασικού νόμου, σε συνάρτηση με την Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση το καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Οι κυριότερες πρόνοιες του τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι οι ακόλουθες:

(α) Να δοθεί εξουσία σε λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών που εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό για να ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου.

(β) Καθορίζεται χρονική προθεσμία για υποβολή αίτησης για άδεια παραμονής στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις εξετάστηκαν και είτε κρίθηκαν αβάσιμες, στο πλαίσια της ταχύρρυθμης διαδικασίας, είτε κρίθηκαν ως απαράδεκτες, είτε απορρίφθηκαν στα πλαίσιο επανεξέτασης, είτε δεν εξετάστηκαν λόγω ύπαρξης ασφαλούς τρίτης χώρας, είτε κρίθηκαν ως προδήλως αβάσιμες. Παράλληλα, καθορίζεται η υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας του αιτητή στο Δικαστήριο κατά την εξέταση και την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης για άδεια παραμονής, ώστε να διασφαλίζεται, αφενός, το δικαίωμα δίκαιης δίκης και, αφετέρου, ότι ο αιτητής εξακολουθεί να βρίσκεται στη Δημοκρατία.

(γ) Ξεκαθαρίζεται ότι προσωπική συνέντευξη διεξάγεται όσον αφορά τις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β), (γ) και (ε) του άρθρου 12Β τετράκις και ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις απόρριψης μεταγενέστερης αίτησης ως απαράδεκτης κατΈφαρμογή της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ όπου προνοείται ότι, τα κράτη μέλη δύνανται κατ’ εξαίρεση να μην εφαρμόσουν την εν λόγω διάταξη, μόνο σε περιπτώσεις μεταγενέστερων αιτήσεων. Στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών και η ταχύτερη ολοκλήρωση των αιτήσεων. Με αυτό τον τρόπο, αιτήσεις, οι οποίες υπό άλλες περιστάσεις, θα λάμβαναν περισσότερο χρόνο ή θα απασχολούσαν περισσότερο προσωπικό, μέχρι τη διευθέτηση προσωπικής συνέντευξης, θα ολοκληρώνονται ταχύτερα.

(δ) Καθορίζεται προθεσμία εξέτασης των μεταγενέστερων αιτήσεων, ώστε αυτές να εξετάζονται το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, καθορίζεται η υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας του προσώπου, που υποβάλλει μεταγενέστερη αίτηση, στα κατά τόπους Κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Μεταναστευτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα