Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του οι οποίες αφορούν τη χορήγηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Μη παραχώρηση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας σε αιτητή διεθνούς προστασίας, σε περίπτωση καταδίκης του για τη διάπραξη συγκεκριμένων σοβαρών αδικημάτων ή παράλειψής του, χωρίς εύλογη αιτία, να υποβάλει αίτηση, δεδομένου ότι είχε τη δυνατότητα να το πράξει, ή υποβολής από το εν λόγω πρόσωπο αίτησης με σκοπό να προκληθεί καθυστέρηση στην εκτέλεση προγενέστερης ή επικείμενης απόφασης που επιφέρει την απομάκρυνσή του ή παράνομης εισόδου του στη Δημοκρατία χωρίς να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο ή εισόδου του στη Δημοκρατία από ασφαλή τρίτη χώρα ή όταν τελεί υπό καθεστώς απασχόλησης στη Δημοκρατία ή βρίσκεται στη Δημοκρατία για σκοπούς σπουδών.

(β) Παύση ή ανάκληση της ιδιότητας του πρόσφυγα, σε περίπτωση καταδίκης για τη διάπραξη συγκεκριμένων σοβαρών αδικημάτων.

(γ) Κατάργηση των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες η υπόθεση αιτητή διεθνούς προστασίας δύναται να επανεξεταστεί, σε περίπτωση που ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασύλου είχε αποφασίσει να αρχειοθετήσει τον φάκελο και να διακόψει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης αυτού, επειδή είχε εύλογη αιτία να θεωρηθεί ότι σιωπηρά την είχε αποσύρει ή υπαναχωρήσει από αυτή.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση και την ανακοπή του φαινομένου της παρουσίας στην Κύπρο παράνομων μεταναστών που υποβάλλουν καταχρηστικά αίτηση για τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, το οποίο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική τάση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Μεταναστευτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα