Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε για σκοπούς εγγραφής προσώπων στον εκλογικό κατάλογο να μη διεξάγεται προσωπική συνέντευξη, όπως ισχύει σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να μην εφαρμόζεται πλέον η καθιερωμένη πρακτική του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία διενεργείται προσωπική συνέντευξη προσώπων άνω των είκοσι πέντε (25) ετών τα οποία αιτούνται την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο για σκοπούς διαπίστωσης του κατά πόσο πληρούν το κριτήριο της συνήθους διαμονής στην Κύπρο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα