Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, ώστε να παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε θύματα βίας και ενδοοικογενειακής βίας. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη συμμόρφωση με το πνεύμα και το γράμμα της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Παράλληλα, στις περιοδικές εκθέσεις της αρμόδιας Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος των Γυναικών (CEDAW) γίνεται ειδική σύσταση για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών σε δωρεάν νομική αρωγή και ιδίως των οικονομικά ασθενέστερων γυναικών. 

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται ότι θα επιτευχθεί πρόοδος στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας η οποία αποτελεί ευθύνη του κράτους και όχι ατομική υπόθεση του θύματος, ενισχύοντας παράλληλα τη στήριξη των θυμάτων, ώστε αυτά να προβαίνουν σε καταγγελία εναντίον του θύτη. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Γιώργος Κουκουμάς

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα