Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να αντιμετωπισθούν, γενικά, προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία παραχώρησης νομικής αρωγής και να καταστεί το σύστημα πιο αποτελεσματικό. 

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προνοεί: 

(α) τον εκ περιτροπής διορισμό δικηγόρων σε όλα τα είδη νομικής αρωγής, βάσει καταλόγου που θα καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά, 

(β) την υποχρέωση αιτιολόγησης της δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που δεν εγκρίνεται η παραχώρηση δωρεάν νομικής αρωγής,  

(γ) την κατάργηση της ετοιμασίας της κοινωνικοοικονομικής έκθεσης για τους αιτητές διεθνούς προστασίας, 

(δ) τη μη παραχώρηση νομικής αρωγής όταν η προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας είναι εκπρόθεσμη, 

(ε) τη θέσπιση ποινικού αδικήματος όταν δικηγόρος που παρέχει υπηρεσίες με νομική αρωγή από το Κράτος, αμείβεται και εισπράττει επιπλέον αμοιβή από τον αιτητή και 

(στ) την αύξηση της ποινής σε περίπτωση που πρόσωπο προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή απόκρυψη στοιχείων, προκειμένου να εξασφαλίσει δωρεάν νομική αρωγή. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

6 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα