Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε, σε περίπτωση δωρεάς ακίνητης ιδιοκτησίας από γονέα προς φυσικό τέκνο του το οποίο έχει υιοθετηθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υιοθεσίας Νόμου, να μην καταβάλλεται κανένα τέλος για σκοπούς εγγραφής της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας επ’ ονόματί του. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πιο πάνω αναφερόμενων προσώπων και των προσώπων που έχουν σχέση γονέα και τέκνου, δεδομένου ότι, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σήμερα καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος ως εάν επραγματοποιείτο πράξη μεταβίβασης μεταξύ δύο προσώπων που δεν έχουν συγγένεια μεταξύ τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Κτηματολόγιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα