Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού που προβλέπει ότι για σκοπούς έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης ενιαίας άδειας* απαιτείται όπως ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση καθορίζεται ότι το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ισχύος ενός (1) τουλάχιστον έτους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην περίπτωση έκδοσης ή τροποποίησης ενιαίας άδειας και ισχύος έξι (6) τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην περίπτωση ανανέωσης ενιαίας άδειας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή αφενός η έκδοση ή η τροποποίηση ενιαίας άδειας αναφορικά με υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων τα ταξιδιωτικά έγγραφα έχουν ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ενιαία άδεια μικρότερη των δύο (2) ετών και αφετέρου η ανανέωση ενιαίας άδειας αναφορικά με υπηκόους τρίτων χωρών που δεν δύναται να ανανεώσουν το διαβατήριό τους, λόγω του ότι καμία χώρα δεν ανανεώνει διαβατήρια , εκτός εάν η λήξη αυτών επέρχεται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

*«ενιαία άδεια» σημαίνει άδεια διαμονής η οποία εκδίδεται από το Διευθυντή και η οποία επιτρέπει στον υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές με σκοπό την εργασία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Μεταναστευτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σάβια Ορφανίδου

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

7 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα