Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να διαγραφεί η διάταξη σύμφωνα με την οποία καμία εισφορά δεν καταβάλλεται για απασχόληση μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζόμενου μετά την πάροδο έξι (6) ετών από το τέλος της περιόδου εισφοράς για την οποία οφείλεται η εισφορά. Με τη διαγραφή της εν λόγω πρόνοιας διασφαλίζεται ότι τα οφειλόμενα ποσά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι εισπρακτέα και δε διαγράφονται καθ’ όλη την περίοδο εκκρεμούν.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ηλίας Μυριάνθους

Ημερολόγιο

11 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

22 Απριλίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

20 Μαΐου, 2021

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η αναπομπή καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα