Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2022

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, το εβδομαδιαίο ύψος επιδόματος που λαμβάνει ο πατέρας όταν κάνει χρήσης της άδειας πατρότητας να αυξάνεται από 72% σε 80%, 90% ή 100% όταν ο πατέρας έχει ένα, δύο ή τρία εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το εβδομαδιαίο ύψος του επιδόματος αυξάνεται μόνο στις περιπτώσεις που η μητέρα έχει εξαρτώμενα τέκνα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Έμφυλες διακρίσεις, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα