Ο περί Κατώτατου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου, ώστε το εθνικό κατώτατο όριο μισθού να καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο αντί με διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται όπως οι Συμβουλευτικές Επιτροπές που διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους και τους εμπλεκόμενους φορείς και να υποβάλλουν εισηγήσεις στον υπουργό για ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του εθνικού κατώτατου ορίου μισθού και στα κατώτατα όρια μισθών για οποιαδήποτε εργασία στη Δημοκρατία είτε γενικά είτε σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή επαρχία, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι οι μισθοί που καταβάλλονται είναι αδικαιολόγητα χαμηλοί.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Μισθοδοσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

9 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα