Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε να απαγορεύεται η έκδοση πολεοδομικής άδειας στις περιοχές που εκπονείται ή τροποποιείται Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής κατά την περίοδο υποβολής γραπτών αιτιολογημένων ενστάσεων στον Υπουργό Εσωτερικών και κατά την περίοδο εξέτασής τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Πολεοδομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

9 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα