Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός της τροποποίησης των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) Κανονισμών του 2004 είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1159 που τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει ήδη προειδοποιητική επιστολή παράβασης στις 27/1/2022 (αρ. παράβασης 2022/0039).

Με την Οδηγία διασφαλίζεται η θέσπιση μέτρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ετοιμότητα για ανάληψη δράσης κατά την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από την Επιτροπή ή από οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία COVID-19.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των διάφορων πρωτοβουλιών της Ένωσης, δεν παρεμποδίζονται από ποσά ΦΠΑ που δεν μπορούν να ανακτηθούν από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ούτε από το βάρος της συμμόρφωσης που απορρέει από τις υποχρεώσεις εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή χρήση του προϋπολογισμού της Ένωσης στην αντιμετώπιση των πολύ σοβαρών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, οι απαλλαγές που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία θα πρέπει συνεπώς να εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα