Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 και Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός του τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι, μεταξύ άλλων:  

(α) η άρση των εμποδίων που υφίστανται στο βασικό νόμο, σχετικά με τα Έργα Διασυνοριακής Διασύνδεσης στον τομέα του ηλεκτρισμού και ιδιαίτερα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος που είναι σε εξέλιξη και απαιτείται να ολοκληρωθεί σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια και  

(β) η ρύθμιση της δυνατότητας εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης ιδιωτικού συστήματος ροηφόρου αγωγού, το οποίο σήμερα επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους, λόγω της ανέγερσης πολυώροφων κτιρίων. Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, να μπορεί να εγκαταστήσει τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας σε ενδιάμεσους ορόφους. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Ενέργεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

2 Δεκεμβρίου, 2022

Οι κανονισμοί αποσύρθηκαν

19 Ιανουαρίου, 2023

Οι κανονισμοί επανακατατέθηκαν

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα