Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε αποκτών πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιεί τις ειδικές πιστώσεις φόρου ή το εκκαθαρισμένο επιστρεπτέο ποσό όπως σχετικά καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία υπό την προϋπόθεση καταβολής εκ μέρους του προς το κράτος ετήσιου εγγυητικού τέλους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πιστωτικά ιδρύματα, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

11 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

26 Μαΐου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα