Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Με το εν λόγω νομοσχέδιο τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε το υφιστάμενο πλαίσιο απαλλαγής 50% επί της αμοιβής από εργοδότηση να διευρυνθεί. Η διεύρυνση δύναται να επιτευχθεί με τη μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης αμοιβής από €100.000 σε €55.000 αλλά και την επέκταση του πλαισίου από 10 έτη που ισχύει σήμερα, σε 17 έτη αρχής γενομένης του έτους έναρξης της εργοδότησης στη Δημοκρατία.

Παράλληλα παραχωρείται αντίστοιχη απαλλαγή (για σκοπούς ίσης μεταχείρισης) και στους υφιστάμενους δικαιούχους με αμοιβή πέραν των €55.000, νοουμένου ότι ήταν κάτοικοι εκτός Δημοκρατίας για 12 συνεχόμενα έτη, πριν την έναρξη της εργοδότησης τους στην Δημοκρατία. Περαιτέρω δίνεται χαριστική περίοδος 2 ετών για νέους εργαζόμενους και 6 μηνών για υφιστάμενους για να ενταχθούν στο πλαίσιο της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης, στις περιπτώσεις όπου η αμοιβή από εργοδότηση ξεκίνησε με χαμηλότερο ποσό των €55.000.

Μέσω αυτής της διεύρυνσης, η διοίκηση των επιχειρήσεων δύναται να επιλέξει τη Δημοκρατία ως βάση των δραστηριοτήτων τους μεταφέροντας προσωπικό στο νησί, δημιουργώντας έτσι πραγματική υποδομή με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα για την Κυπριακή οικονομία ευρύτερα. Περαιτέρω το πλαίσιο αυτό, θα συμβάλει στον επαναπατρισμό Κυπρίων υψηλού βιοτικού επιπέδου με εξειδίκευση που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό για μακρά σειρά ετών, άλλα και για προσέλκυση ξένων εργαζομένων στη Δημοκρατία. Μέσω αυτής της μετεγκατάστασης διευρύνεται η φορολογική βάση, και κατ’ επέκταση τα φορολογικά έσοδα του Κράτους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Επενδύσεις, Εταιρείες, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα