Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου ώστε να καταστεί εφικτή η εγγραφή στο Μητρώο φαρμακοποιών απόφοιτων πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο σπουδών «Master of Pharmacy». 

Μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τίτλοι σπουδών «Master of Pharmacy» που αποκτούνται από πανεπιστήμια της εν λόγω χώρας είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. πριν από τη εγγραφή των πτυχιούχων στο Μητρώο φαρμακοποιών αφού η εν λόγω χώρα αντιμετωπίζεται ως τρίτη χώρα. Τα ίδια πτυχία πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν τύγχαναν αξιολόγησης και δεν υπήρχε πρόβλημα ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 

Οι κάτοχοι του υπό συζήτηση τίτλου σπουδών άρχισαν τη φοίτησή τους πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν προβλέφθηκε νομοθετική ρύθμιση για τους απόφοιτους αυτής της μεταβατικής περιόδου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία, Φάρμακα

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

10 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα