Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ύψους 5% να εφαρμόζεται για τα πρώτα 180 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού στην περίπτωση παράδοσης ή ανέγερσης κατοικίας, της οποίας το συνολικό δομήσιμο εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 220 τ.μ., νοουμένου ότι η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις €300.000 για την ανέγερση κατοικίας και τις €450.000 για την αγορά κατοικίας. 

Με την εν λόγω πρόταση νόμου επιτυγχάνεται πλήρης εφαρμογή της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου του 2006 για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ήτοι 5%, για την παράδοση ή ανέγερση κατοικίας στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. 

Επιπλέον, επιτυγχάνεται η στήριξη και ενθάρρυνση των πολιτών της Δημοκρατίας, προκειμένου να ανεγείρουν ή να αγοράζουν την κατοικία τους με χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

1 Ιουνίου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα