Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2020

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 299 του περί Εταιρειών Νόμου, το οποίο αφορά τη μεταχείριση των εγγυητών στην περίπτωση εκκαθάρισης εταιρείας, ούτως ώστε να συνάδει με την προστασία που τυγχάνουν πλέον οι εγγυητές σε όλους τους υπόλοιπους μηχανισμούς του πλαισίου αφερεγγυότητας, δηλαδή εάν ο χρεώστης πτωχεύσει ή συμμετέχει σε Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής ή διοριστεί εξεταστής για την αναδιάρθρωση των χρεών εταιρείας, μετά τη ψήφιση του πακέτου των νομοθεσιών που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τον Ιούλιο του 2018. Η εν λόγω αλλαγή προωθείται για σκοπούς συνοχής του πλαισίου αφερεγγυότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο παρόν νομοσχέδιο για όσα φυσικά πρόσωπα υπέγραψαν συμβάσεις εγγύησης για οφειλές εταιρείας μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018, ακόμα και εάν το διάταγμα εκκαθάρισης της εταιρείας εκδοθεί μετά τον Απρίλιο του 2021, τα πρόσωπα αυτά καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις για τις υποχρεώσεις τους ως εγγυητές, αφού αφαιρεθούν τα λογικά έξοδα διαβίωσης τους και της οικογένειας τους, καθώς και το ύψος των δόσεων που έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν ως πρωτοφειλέτες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

18 Σεπτεμβρίου, 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

21 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα