Ο περί Επιβολής Κυρώσεων για μη Ενεργό Συμμόρφωση με Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου (Άρθρο 146 του Συντάγματος) Νόμος του 2022

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι να προβλέψει με νόμο κυρώσεις τις οποίες θα δύναται να επιβάλει το Διοικητικό Δικαστήριο, σε περίπτωση μη ενεργού συμμόρφωσης οργάνου, αρχής ή προσώπου σε ακυρωτική απόφαση που εκδίδεται από το δικαστήριο κατά την άσκηση της αναθεωρητικής του δικαιοδοσίας, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του Άρθρου 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, η παράγραφος 5 του Άρθρου 146 του Συντάγματος υποχρεώνει κάθε όργανο, αρχή και πρόσωπο σε ενεργό συμμόρφωση προς ακυρωτικές αποφάσεις του δικαστηρίου, χωρίς όμως να προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης. Δεδομένου επίσης ότι, κατά τη νομολογία, δεν παρέχεται δικαιοδοσία στο Διοικητικό Δικαστήριο να επιβάλλει ποινές δυνάμει του Άρθρου 150 του Συντάγματος, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης σε ενεργό συμμόρφωση της πιο πάνω παραγράφου 5, το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει το κενό και να συμβάλει στην εφαρμογή της αρχής της χρήστης διοίκησης, προβλέποντας ότι η μη ενεργός συμμόρφωση οργάνου, αρχής ή προσώπου που υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τελεσίδικη ακυρωτική απόφαση συνιστά περιφρόνηση του δικαστηρίου, για την οποία το δικαστήριο δύναται να επιβάλει, στα πλαίσια εξέτασης αίτησης για περιφρόνηση, πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή και τα δύο ή να επιβάλει πρόσθετα ή εναλλακτικά πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ την ημέρα, για κάθε μέρα που συνεχίζει η περιφρόνηση του δικαστηρίου.

Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται η χρόνια αδυναμία επιβολής τιμωρίας, ως το Σύνταγμα στο Άρθρο 150 προβλέπει, που οφείλεται κατά τη νομολογία (απόφαση Θαλασσίνος ν Δημοκρατία 1991 3 ΜΔ Τόμος σελ. 203) σε έλλειψη νομοθεσίας που να προβλέπει διαδικασία και ποινές, που συντελεί στο να εμφανίζεται ενίοτε στάση αλαζονική της διοίκησης και ανυπακοή προς δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος.

Το νομοθετικό τούτο κενό πρέπει χάριν της επιβολής της υπεροχής του νόμου επί πάσης αρχής, οργάνου ή προσώπου που ασκεί διοίκηση να παύσει με ειδική περί τούτο ρύθμιση, ώστε ουδείς να ευρίσκεται πέραν ή υπεράνω του νόμου.

Ο προτεινόμενος νόμος δεν επιφέρει οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στην Κυπριακή Δημοκρατία και θα επιτρέψει στη διακρινόμενη νομοθετική εξουσία να καταστήσει απόλυτα προστατευόμενο και νομοθετικά το κύρος της δικαστικής εξουσίας προς ικανοποίηση και του κοινού περί δικαίου αισθήματος, που δε δέχεται να διαφεύγει την τιμωρία η διοίκηση, μη συμμορφούμενη σε δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Σύνταγμα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα