Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου, ώστε να γίνει πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία οποιοδήποτε ποσό του καταβλητέου ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος επί των καταθέσεων εκάστου, το οποίο ύστερα από τη συσσώρευση εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€175.000.000) στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης προβλέπεται ότι παραμένει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας (εφεξής «Πάγιο Ταμείο»), να κατατίθεται στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο έχει καθιδρυθεί διά νόμου, για σκοπούς αναπλήρωσης των απωλειών που υπέστησαν πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου [Αρ. Νόμου 11(1) του 2013]. 

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον υπό τροποποίηση νόμο μεθοδολογία υπολογισμού, τα έσοδα από τον καταβλητέο ειδικό φόρο πιστωτικού ιδρύματος επί των καταθέσεων εκάστου, από την 1η Ιανουαρίου 2018 και για κάθε έτος, διατίθενται ως ακολούθως: 

  1. Τα 35/60 αυτού μεταφέρονται στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής του στο Πάγιο Ταμείο·
  2. τα 25/60 αυτού παραμένουν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Περαιτέρω, ύστερα από την προβλεπόμενη συσσώρευση των εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€175.000.000) στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, οποιοδήποτε άλλο ποσό του καταβληθέντος ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος επί των καταθέσεων αυτού παραμένει στο Πάγιο Ταμείο. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, μετά τη συσσώρευση των εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€175.000.000) στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, ποσό εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (€60.000.000) ετησίως θα διοχετεύεται στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης για σκοπούς αναπλήρωσης των απωλειών που υπέστησαν δικαιούχα πρόσωπα, συνεπεία της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης ως αποτόκου των σχετικών αποφάσεων του Eurogroup κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2013 και το υπόλοιπο ποσό θα παραμένει στο Πάγιο Ταμείο και θα διατίθεται αποκλειστικά για καταβολή του ποσοστού αναπλήρωσης του 22,5% των Ταμείων Προνοίας, μέσω του Σχεδίου Αυξημένης Αναπλήρωσης, ώστε το συνολικό ποσό αναπλήρωσης να φτάσει το 75% του Ταμείου Προνοίας κάθε μέλους. 

Με την επίτευξη της αναπλήρωσης του 75% των Ταμείων Προνοίας, το σύνολο των εσόδων από την επιβολή και είσπραξη του ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος θα κατατίθεται στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αβέρωφ Νεοφύτου

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα