Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμου ώστε η καταβολή της κοινωνικής σύνταξης σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποβάλει σχετική αίτηση, να αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσης του εξηκοστού πέμπτου (65) έτους της ηλικίας του και σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι ο αιτητής δεν δικαιούται κοινωνική σύνταξη, ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μεριμνά για την επανάκτηση του συνολικού πόσου που έχει δοθεί στον εν λόγω αιτητή. 

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση επιδιώκεται η παραχώρηση δυνατότητας σε αιτητές κοινωνικής σύνταξης, οι οποίοι για αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης τους δεν λαμβάνουν κανένα εισόδημα, να λαμβάνουν κοινωνική σύνταξή από την ημερομηνία την ημερομηνία συμπλήρωσης του εξηκοστού πέμπτου (65) έτους της ηλικίας τους ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωσή τους. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρίστος Σενέκης

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα