Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου, ώστε, προτού το  Υπουργικό Συμβούλιο εκδώσει διάταγμα για κήρυξη οποιουδήποτε εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρου ελλιμενισμού, η αρμόδια αρχή να διαβουλεύεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις και να ενημερώνει επί του θέματος την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον πριν την έκδοση του υπό αναφορά διατάγματος.

Τέλος, τίθεται ως προϋπόθεση της έκδοσης του εν λόγω διατάγματος η μη ύπαρξη παράνομων κατασκευών στο έδαφος της Δημοκρατίας το οποίο πρόκειται να κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού, ενώ παράνομες κατασκευές που υπάρχουν σε τέτοιο έδαφος κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου δεν δύναται να νομιμοποιηθούν.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ναυτιλιακά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

9 Δεκεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα