Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 391 του περί Εταιριών Νόμου, Κεφ.113, ώστε η ημερομηνία καταβολής στον Έφορο Εταιρειών του ετήσιου τέλους για το 2021, να παραταθεί από τις 30 Ιουνίου 2021 στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Παράλληλα, δίνεται η εξουσία στον Υπουργό να παρατείνει περαιτέρω την περίοδο αυτή με έκδοση Διατάγματος. Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για ελάφρυνση της επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων, που επηρεάζονται από τα απαγορευτικά μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

17 Ιουνίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

1 Ιουλίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα