Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 391 του περί Εταιριών Νόμου, Κεφ.113, ώστε η ημερομηνία καταβολής στον Έφορο Εταιρειών του ετήσιου τέλους για το 2021, να παραταθεί από τις 30 Ιουνίου 2021 στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Παράλληλα, δίνεται η εξουσία στον Υπουργό να παρατείνει περαιτέρω την περίοδο αυτή με έκδοση Διατάγματος. Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για ελάφρυνση της επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων, που επηρεάζονται από τα απαγορευτικά μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

June 17, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

July 1, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα