Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να αυξηθεί το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου απαιτείται η υποβολή του εντύπου καταχώρισης γεννήσεων στον Ληξίαρχο, για σκοπούς καταχώρισης της γέννησης στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού και έκδοσης του πιστοποιητικού γέννησης, από δεκαπέντε (15) ημέρες, που ισχύει σήμερα, σε τριάντα (30) ημέρες. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για την υποβολή του πιο πάνω εντύπου, σε περίπτωση κατά την οποία οι γονείς του παιδιού ή/και άλλο, σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο αρμόδιο για την υποβολή του εντύπου, πρόσωπο, λόγω προβλημάτων υγείας είτε των ιδίων είτε του νεογνού ή/και άλλων δυσχερειών, ανάλογα με την περίπτωση, δεν δύναται να προβούν σε αυτή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Πιστοποιητικό γέννησης, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κώστας Κώστα

Ημερολόγιο

6 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα