Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να εφαρμοστεί στοχευμένα αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023. 

Όπως είναι γνωστό, με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, η διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, ήτοι της κύριας κατοικίας του χρεώστη με εκτιμημένη αξία η οποία δεν υπερβαίνει τις €350.000, επαγγελματική στέγη του χρεώστη με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750.000 και αγροτεμάχιο του χρεώστη η εκτιμημένη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100.000, είχε ανασταλεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023. 

Με στόχο να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος για συζήτηση και θέσπιση προγραμμάτων στήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών, όπως το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης» και να προστατευθούν οι ευάλωτοι δανειολήπτες από εκποίηση της ιδιοκτησίας τους από τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, περιλαμβανομένων ακινήτων που αποτελούν κύρια κατοικία, προτείνεται όπως το μέτρο της αναστολής των εκποιήσεων εφαρμοστεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023 και καλύψει κατά τον ίδιο τρόπο και αξίες που ίσχυαν προηγουμένως για ιδιοκτησίες που αφορούν κύρια κατοικία, επαγγελματική στέγη και αγροτεμάχιο του χρεώστη. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται ιδιαίτερα αναγκαία στην παρούσα φάση, καθότι η κυβέρνηση ενώ είχε δεσμευθεί να προχωρήσει στη λήψη μέτρων και στην εφαρμογή, μεταξύ άλλων, το ταχύτερο του σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης» δεν το έχει πράξει. Συνεπώς, και δεδομένης της συνεχιζόμενης ανοδικής πορείας των δανειστικών επιτοκίων, κρίνεται αναγκαία η παροχή της προτεινόμενης εκ νέου αναστολής εκποιήσεων, ώστε να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος προώθησης των αναγκαίων μέτρων προστασίας και στήριξης των εν λόγω δανειοληπτών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα

Ημερολόγιο

6 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα