Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)».

Η εν λόγο Οδηγία έχει δημοσιευτεί μαζί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2259, με στόχο την αντικατάσταση του σημερινού «εγγράφου βασικών πληροφοριών» (UCITS KIID) και PRIIPs KID), με ένα αναθεωρημένο «έγγραφο βασικών πληροφοριών». Αυτό θα δώσει στους ιδιώτες επενδυτές μεγαλύτερη συγκρισιμότητα και θα τυποποιήσει την παροχή προσυμβατικών πληροφοριών στους ιδιώτες επενδυτές στην ΕΕ.

Το νομοσχέδιο μεταφέρει υποχρεωτικές εναρμονιστικές διατάξεις για τις οποίες η Δημοκρατία έχει υποχρέωση να τις μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία το αργότερο μέχρι 30/6/2022. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς δεν παρείχετο η δυνατότητα εξάσκησης οποιασδήποτε διακριτικής ευχέρειας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Επενδύσεις, Εταιρείες, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα