Ο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι πληρέστερη και πιο περιεκτική ερμηνεία του όρου «ιδιωτικό μουσείο», η εισαγωγή, για σκοπούς διαφάνειας, νέου εδαφίου σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την Επιτροπή Μουσείων, η εξαίρεση των μουσείων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης από την υποχρέωση να υποβάλλουν ξεχωριστές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η προσθήκη επιφύλαξης αναφορικά με τη σημείωση που πρέπει να περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν μουσεία και η τροποποίηση του Πίνακα Β΄του βασικού νόμου.

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα