Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Το εν λόγω νομοσχέδιο αφορά την τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η τροποποίηση του άρθρου 69 του βασικού νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να διατάσσει τη διενέργεια Γενικής Εκτίμησης των ακινήτων που βρίσκονται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, σε τακτές χρονικές περιόδους που δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε έτη από την ημερομηνία της τελευταίας Γενικής Εκτίμησης. Με την τροποποίηση αυτή θα επιτευχθεί όπως η εκάστοτε διενεργηθείσα Γενική Εκτίμηση αποτυπώνει σημαντικές αυξομειώσεις και περιορισθεί το αυξημένο διοικητικό κόστος που απαιτεί η διενέργεια τέτοιας Γενικής Εκτίμησης ανά τριετία, όπως ισχύει σήμερα.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα