Ο περί Διαχειριστών Πιστώσεων και Αγοραστών Πιστώσεων και για Συναφή Θέματα και Συναφείς Νόμοι του 2024

Σκοπός της δέσμης νομοσχεδίων είναι μεταξύ άλλων η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων (Οδηγία). Η Οδηγία είναι κοινώς γνωστή ως Οδηγία για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) και καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων. Κατ’ επέκταση η δέσμη νομοσχεδίων Θα αποτελέσει το νέο πλαίσιο για την πώληση και διαχείριση πιστωτικών διευκολύνσεων (εξυπηρετούμενων και μη) τα οποία θα τύχουν μεταβίβασης από την ημερομηνία ψήφισης του νέου πλαισίου και εντεύθεν. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Εναρμόνιση ΕΕ, Εσωτερική αγορά, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα