Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 και Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός των παρόντων νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση των βασικών νόμων με στόχο να παρασχεθεί η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη μονάδας σε κοινόκτητη οικοδομή να αιτείται αλλά και να προχωρεί, αφού εξασφαλίσει την αναγκαία πολεοδομική άδεια, σε μετατροπή/ προσθήκη/ επιδιόρθωση της μονάδας του καθώς και του χώρου που περιγράφεται ως αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης προς όφελος της μονάδας αυτής, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του συνόλου των συνιδιοκτητών της κοινόκτητης ιδιοκτησίας.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Πολεοδομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

24 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα