Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Στόχος της πρότασης νόμου αυτής είναι η άρση των στρεβλώσεων του νόμου που δημιουργούν τεχνητά εμπόδια σε αφερέγγυα άτομα που θα μπορούσαν να εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής του βασικού νόμου. Συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις που προτείνουμε στοχεύουν στην άρση της ετεροβαρούς θέσης ισχύως που αποδίδεται  στους πιστωτές από το βασικό νόμο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα