Για την ακρίβεια συζήτησε η Επιτροπή Υγείας της Βουλής των Γερόντων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/10/2023, πραγματοποίησε προκαταρκτική συνεδρία με την Επιτροπή Υγείας της Βουλής των Γερόντων.

Για την ακρίβεια συζήτησε η Επιτροπή Υγείας της Βουλής των Γερόντων

Με θέμα: «Η ακρίβεια, οι δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή των ηλικιωμένων και οι ευθύνες της πολιτείας» συνήλθε σε προπαρασκευαστική  συνεδρία εν όψει της 24ης Συνόδου η Επιτροπή Υγείας της Βουλής των Γερόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, τα αποτελέσματα της συνεδρίας, θα αποτελέσουν τη βάση των εργασιών της 24ης Συνόδου της Βουλής των Γερόντων που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2023 με τη συμμετοχή των 56 Βουλευτών της Βουλής των Γερόντων, στην παρουσία των αρμόδιων θεσμών του κράτους και υπό την Προεδρία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στην συνεδρία συμμετείχαν τα μέλη της Επιτροπής Υγείας της Βουλής Γερόντων, μέλη της αντίστοιχης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής Αντιπροσώπων καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του ΟΑΥ και του ΟΚΥπΥ.

Όπως αναφέρεται, κατά την συνεδρία δόθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες η δυνατότητα να συζητήσουν και να τοποθετηθούν επί της έκθεσης της Επιτροπής Υγείας της Βουλής Γερόντων για το θέμα.

Ο διάλογος που διεξήχθη, σημειώνεται, ήταν παραγωγικός και με διάθεση επίλυσης των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι σήμερα.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Δημοσιοποίηση μονάδων παρόχου υπηρεσιών φροντίδας υγείας

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η αναγκαιότητα δημοσιοποίησης των μονάδων του κάθε παρόχου υπηρεσιών φροντίδας υγείας που έχει συμβληθεί με το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) για σκοπούς διαφάνειας και ο τρόπος υπολογισμού τους.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου, για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ».

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Εκσυγχρονισμός πολιτογραφήσεων, τροποποίηση Σχολικών Εφορειών και παραγραφή βαθμών ποινής στα δύο χρόνια

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν τον εκσυγχρονισμό στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, την τροποποίηση στον νόμο περί Σχολικών Εφορειών, ώστε να συνάδει με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων στη βάση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ελέγχου

Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 29.5.2023 (ΠΕ/02/2023)-Έχουν επιφέρει οι ενέργειες που έχει προωθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία τα επιθυμητά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου; Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές Σημαντικό