Επιτροπή Οικονομικών: Συζήτηση Προϋπολογισμού Ελεγκτικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 29/10/21, ασχολήθηκε με νομοσχέδια/προτάσεις νόμου που προνοούν:

  • Τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2022 (συζήτηση προϋπολογισμού Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και Ελεγκτικής Υπηρεσίας).
  • Τη δημιουργία πλαισίου αδειοδότησης και εποπτείας εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.
  • Τη βελτίωση των λύσεων αναδιάρθρωσης.
  • Τη μη αποστολή δεύτερης γνωστοποίησης από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στον ενυπόθηκο οφειλέτη αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης.
  • Την εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια/προτάσεις νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 ανέρχεται στα €2.500.055.

Ο Προϋπολογισμός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος 2022 ανέρχεται στα €7.301.083.

Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δημιουργείται πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων. Το πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα τους και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, τηρουμένων των διατάξεων του Ενωσιακού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών.

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Αρ.3 Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι πληροφορίες που δύνανται να παρέχονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει των ισχυουσών διατάξεων, να παρέχονται στο εξής σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και σε διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων, οι οποίοι προσκομίζουν στην αίτησή τους για παροχή πληροφοριών, σχετική βεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με απώτερο σκοπό να μπορούν να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των προτεινόμενων λύσεων αναδιάρθρωσης.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε σε περίπτωση αποστολής γνωστοποίησης στον ενυπόθηκο οφειλέτη αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης δυνάμει των προνοιών του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, να μην αποστέλλεται για δεύτερη φορά η σχετική γνωστοποίηση από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.

Δηλώσεις:

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ κ. Σάββια Ορφανίδου είπε:

  • Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί ότι ο ρόλος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Προϋπόθεση βέβαια για εμάς, είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία να ενεργεί με αυστηρότητα αλλά και με αντικειμενική αμεροληψία.
  • Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα αλλά μακριά από τις οποιεσδήποτε πολιτικές αντιπαραθέσεις και σκοπιμότητες.
  • Μια τέτοια Ελεγκτική Υπηρεσία επιθυμούμε και μια τέτοια Ελεγκτική Υπηρεσία θα στηρίζαμε.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Προϋπολογισμός 2022: Σταύρωμα κονδυλιών ζητά ο Γ. Ελεγκτής

Stockwatch: Ελεγκτής: Από το παράθυρο στο δημόσιο 4 σύμβουλοι ΠτΔ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Φρένο στις μετατροπές οχημάτων, αναβολή για εταιρικό τέλος και ευρωεκλογές

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/09/2023, υπερψήφισε την πρόταση νόμου που προνοεί τη θέσπιση διαδικασίας, ούτως ώστε σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.  Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε