Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022 και Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις οι οποίες αποτελούν εισήγηση του Αρχηγού Αστυνομίας, σκοπείται, αφενός η βελτίωση των διαδικασιών πρόσληψης νέων μελών στην Αστυνομία και κατ’ επέκταση η διευκόλυνση της προσπάθειας που καταβάλλεται για την πλήρωση των πολλών νέων θέσεων που υπάρχουν σήμερα και αφετέρου, να παρασχεθεί το δικαίωμα σε όσους υποψηφίους απέτυχαν σε πρόσφατες επαναληπτικές ψυχομετρικές εξετάσεις για πρόσληψη στην Αστυνομία, να επαναδιεκδικήσουν την πρόσληψη τους σε επόμενη διαδικασία προσλήψεων που θα προκηρυχθεί, χωρίς να υποχρεούνται να επιτύχουν εκ νέου στην γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της νέας αυτής διαδικασίας.

Ειδικότερα, με τη θέσπιση των αναφερόμενων τροποποιήσεων, η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις για την πρόσληψη στην Αστυφυλάκων και Ειδικών Αστυνομικών θα ισχύει για δύο χρόνια από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει στην γραπτή εξέταση πλην όμως απέτυχαν στις Ψυχομετρικές εξετάσεις ή στις Ιατρικές εξετάσεις ή στην μέτρηση του Δείκτη Μάζας Σώματος ή στις Αθλητικές Δοκιμασίες ώστε να διοριστούν στην Αστυνομία, θα μπορούν να διεκδικούν πρόσληψη στην Αστυνομία, σε άλλες διαδικασίες πρόσληψης που θα προκηρυχθούν τα αμέσως επόμενα δύο χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης ων αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης τους χωρίς όμως να υποχρεούνται να επιτύχουν εκ νέου στην γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών πρόσληψης.

Πρόσθετα, οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις θα μπορούν για τα επόμενα δύο χρόνια οπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων να διεκδικούν πρόσληψη στην Αστυνομία έστω και αν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Επισημαίνεται ότι, το πιστοποιητικό επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, θα έχει ισχύ για δύο χρόνια και θα παύει να ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος που το κατέχει θα παρακάθεται εκ νέου σε εξέταση.

Σημειώνεται ότι, στις προτεινόμενές τροποποιήσεις προσδίδεται και αναδρομική ισχύ προκειμένου να τυγχάνουν εφαρμογής και για τους υποψηφίους οι οποίοι πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις πρόσληψης στην Αστυνομία στο βαθμό του Αστυφύλακα και στη θέση του Ειδικού Αστυνομικού, πριν από την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων Κανονισμών, νοουμένου ότι δεν παρήλθαν τα δύο χρόνια από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία, Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

7 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα