Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Σκοπός των περί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2023, είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης το οποίο θα συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών και της απόδοσης κάθε εργαζόμενου και θα υποστηρίζει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στη διαχείριση μελλοντικών προκλήσεων που αφορούν τους εργαζόμενους. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

23 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα