Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ούτως ώστε στις περιπτώσεις καταγραφής των παραβάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 3 του βασικού νόμου, κατά τις οποίες το όχημα χρησιμοποιείται από εκπαιδευόμενο οδηγό κατά τη  διάρκεια εκπαίδευσής  του και ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι εκπαιδευτής οδηγός  ή σχολή οδηγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Οχημάτων Νόμου, ο υπεύθυνος λειτουργός δύναται να μη χρησιμοποιήσει την καταγραφή των παραβάσεων για σκοπούς δίωξης του παραβάτη σύμφωνα με τrς διατάξεις του παρόντος Νόμου, εάν κατά την κρίση του η παράβαση είναι επουσιώδης και δεν έχει σοβαρή επίπτωση στην ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Συσκευές Φωτοεπισήμανσης, Τροχαία αδικήματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρύσανθος Σαββίδης

Ημερολόγιο

24 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα