Ο περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η μετονομασία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ώστε να αντικατοπτρίζει το σύνολο των ασκούμενων από το Τμήμα αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. Η ανάγκη αυτή απορρέει από τη ψήφιση και έναρξη ισχύος του περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2020, σύμφωνα με το οποίο το Τμήμα Αφερεγγυότητας αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Επίσημου Παραλήπτη. Επιπρόσθετα, το παρόν νομοθέτημα αποσκοπεί στην καταγραφή στο νομοσχέδιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων το Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και των δύο διακριτών πλέον κλάδων αυτού, ήτοι του Κλάδου Εταιρειών και του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

4 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

7 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα